Pages Navigation Menu

Retorik

100 poäng

Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Den klassiska retoriken handlar om att tala övertygande inför en grupp åhörare. Den kan ses som en del av dagens bredare retorikbegrepp där fler sätt att övertyga, även med hjälp av bilder och text, ingår. Det mesta av den klassiska retoriken går dock att tillämpa även på annat än rena talarsituationer

Kursens syfte är att utveckla:

Förmågan att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.

Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.

Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.

 

Innehåll

  • Muntlig framställning av olika slag och med olika syften.
  • Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt.
  • Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden,
  • Den retoriska arbetsprocessens sex delar: Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning. Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument. Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt. Elocutio: att välja språk och stil. Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och presentationstekniska hjälpmedel. Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.
  • Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.
  • Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning.
  • Frågan om yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.

Varför?

För att utveckla din talekonst och kanske bli nästa person som håller det där magiska talet.