Pages Navigation Menu

Digitalt skapande 1 eller 2

100 poäng

Syfte

Kursen skall ge kunskaper i att gestalta och utveckla tankar och idéer genom användning av digitala verktyg för bild-, ljud- och musikskapande. Kursen skall också ge kunskaper om programvarans och den tekniska utrustningens uppbyggnad, funktion, begränsningar och möjligheter. I kursen initieras ämnesövergripande frågor och förståelse för teknikens roll i skapande processer. Ett mål är också att ge förståelse av hur bild och ljud fungerar som uttrycksmedel i digital miljö.

 

Innehåll Digitalt skapande 1

 • Analoga och digitala skapandeprocesser
 • Gränslandet mellan konst och teknik
 • Kombinationer av olika uttryck för digitala produktioner
 • Digitala verktyg
 • Samarbetsformer vid digitala produktioner
 • Presentations- och spridningsvägar

Innehåll Digitalt skapande 2

 • Skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion.
 • Estetiska och tekniska begrepp och metoder för analys av digitala uttryck.
 • Metoder för analys av digitalt skapade gestaltningar samt tekniska och konstnärliga kvaliteter.
 • Digitala verktyg för skapande och gestaltande.
 • Fördjupad och specialiserad programvara och hårdvara som används för skapande i en eller flera olika estetiska uttrycksformer.
 • Kommunikation med digital teknik och digitala medier.
 • Samarbeten, synkront och asynkront, via digitala plattformar, till exempel webbapplikationer, wiki och tankekartor.
 • Plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner, till exempel bloggar och andra sociala medier och spridningsplattformar.

 

 

Varför?

Ett digitalt smörgåsbord.